North Dakota DU Calendar Gun Giveaway

 

Congratulations to our 2017 winners!


December 1 winner, Melissa Thury

December 2 winner, Jason Paulson

December 3 winner, Nolan Baldwin

December 4 winner, Bryan Dusek

December 5 winner, Dan Ketterling

December 6 winner, Ryan Fode

December 7 winner, Logan Hahne

December 8 winner, Dustin Samuelson

December 9 winner, Margaret Klaudt

December 10 winner, Dave Campbell

December 11 winner, Landon Feil